یخچال و فریزر

موجود نمی باشد

BCB 8020 AA FC


فریزر نو فراست ( بدون برفک )

درجه كارائي انرژي : A+

 4 طبقه پیرکس

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

(ENBLH 19122 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

UPSY 1722 FJ


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

UPSY 1721 FJ


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

7 کشو

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SDSY 1721 VJ


نوفراست( سیستم خنک کننده AIR– فن)

کلاس انرژی : +A

5 طبقه شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

(ENBLH 19112 FT (EX


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : A 

سه کشو پایین فریزر 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

ENTMH 19211 PW


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A 

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

ENTYH 19221 FWL


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

ENTMH 19201 FW


نوفراست (بدون برفک)

کلاس انرژی : +A 

طبقات شیشه ای

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :28
صفحه 1 از 4 صفحه