هود

موجود نمی باشد

HC 9 IX


دیواری (شومینه ای )

3 حالت تنظیم سرعت

3  فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HD 90.E


داراي دودكش (شومينه اي)

13 حالت تنظیم سرعت + بوستر(تقویت کننده)

2  فیلتر ضد چربی آلومینیمی

 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

HDI 90 E


جزیره ای

13 حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

2 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HH 90.E IX


داراي دودكش (شومينه اي)

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HKB 6 X


دیواری (شومینه ای )

3حالت تنظیم سرعت+بوستر(تقویت کننده)

2 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HKB 9 LS X


یواری (شومینه ای )

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر( تقویت کننده)

3 فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HKQB 9 L X


دیواری (شومینه ای)

3حالت تنظیم سرعت+بوستر (تقویت کننده)

1فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HKQV 9 K


دیواری مورب

3 حالت تنظیم سرعت + بوستر (تقویت کننده)

1 فیلتر ضد چربی آلومینیمی ( قابل شستشو در ظرفشویی )

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

HKT 4 X


لوله ای  دیواری

3 حالت تنظیم سرعت+بوستر (تقویت کننده)

1 فیلتر ضد چربی آلومینیمی (قابل شستشو در ظرفشویی)

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :18
صفحه 1 از 2 صفحه