ماشین لباسشویی

موجود نمی باشد

AQ 113 D 697 D X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

AQ 113 D 697 D EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

AQ 92 D 497 EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

AQ 92 D 497 X EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+برنامه های ویژه

دارای 3 حافظه جهت ثبت برنامه با تنظیمات اختصاصی ( M1-M2-M3 )

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

RPD 11657 DSX EX


کلاس مصرف انرژی :  +++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

RPD 11657 DS EX


کلاس مصرف انرژی :  A+++

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

RPG 9447 SS EX


کلاس مصرف انرژی :  A+++

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

RPG 9447 S EX


کلاس مصرف انرژی : A+++

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک 

تعداد نظرات: 0

موجود می باشد

RPG 822 SS EX


کلاس مصرف انرژی :  ++A

16 برنامه شستشوی کامل+ برنامه های ویژه

دارای قفل ایمنی مخصوص درب و قفل کودک

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :32
صفحه 1 از 4 صفحه