جاروبرقی

موجود نمی باشد

HS B18 AA0


 مجهز به فیلتر

فیلتر خروجی موتور ضد آلرژی HEPA 13  (هوای پاک و خالص)

محدوده پوشش : 7.5 متر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

HS B18 AA1


فیلتر خروجی ضد آلرژی و فیلتر هپا 13

محدوده پوشش : 7.5 متر

 

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SL B22 AA0


عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت خروج هوای پاک و بدون غبار از موتور

فیلتر هپا 13  

محدوده پوشش : 10  متر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SL B20 AA0


عملکرد فیلتراسیون در2 مرحله جهت هوای خروجی موتور(بدون غبار)

مجهز به فیلتر هپا 13

محدوده پوشش: 10 متر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SL B24 AA0


عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت هوای خروجی موتور بدون غبار

فیلتر هپا 13

محدوده پوشش: 10 متر

تعداد نظرات: 0

موجود نمی باشد

SL C22 AA0


عملکرد فیلتراسیون در 2 مرحله جهت هوای خروجی پاک موتور

فیلتر هپا 13

محدوده پوشش : 10  متر

تعداد نظرات: 0

تعداد کل محصولات :6
صفحه 1 از 1 صفحه